"Bez prawdy, bez zaufania i miłości do prawdy, nie ma świadomości i odpowiedzialności społecznej, a działalność społeczna zostaje uzależniona od prywatnych interesów i logiki władzy, prowadząc do dzielenia społeczeństwa, ..."

Z Encykliki Ojca świętego Benedykta XVI Caritas in veritate
przycisk galeria

Zapraszam do przesyłania swoich spostrzeżeń, uwag i propozycjiPrzebieg pracy zawodowej i działalności publicznej.


Dane ogólne:


Edukacja:Zatrudnienie i pozycja zawodowa:Wyjazdy zagraniczne o charakterze
zawodowym:


Dokonania:

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:Działalność polityczna i społeczna:
Udział w przedstawicielskich
organach władzy:

Roman Stanisław Olchawa, s. Romana i Elżbiety, urodzony 29 grudnia 1945 r. w Czchowie, żonaty, pięcioro dzieci, zam. 32-860 Czchów, ul. Dworska 71 wykształcenie wyższe: mgr ekonomii, inż. mechanik,

Szkoła Podstawowa w Czchowie woj. krakowskie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czchowie, Technikum Hutniczo – Mechaniczne w Krakowie, Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Mechaniczny, specjalność : pojazdy szynowe (dyplom 1976 r.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, specjalność: ekonomika i organizacja przemysłu (dyplom 1986 r.), Kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa ( egzamin 1998 r.), Studia podyplomowe: Prawno - Samorządowe przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (egzamin 2002 r.).

Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków – Warsztaty Szkoleniowe Stolarstwa i Ślusarstwa w Czchowie (1961-1988) – uczeń praktycznej nauki zawodu, robotnik, instruktor praktycznej nauki zawodu, technolog, Z – ca kierownika Warsztatów Szkoleniowych, Kierownik zmiany w Warsztatach Szkoleniowych. Rzemieślniczy zakład ślusarski (1989-1999), Gmina Czchów (1990-1999) – wójt, od 1.01.2000r.– 15.11.2002r. Burmistrz Czchowa . Członek Zarządu Spółki Telefony Brzeskie S.A. (1991-1993). Członek Rady Nadzorczej Spółki Telefony Brzeskie S.A.(1994-1997). Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. w Tarnowie (1998-2001), Członek Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych Urządzeń Górniczych "DEZAM" Spółka z.o.o. w Dzierżoniowie ( 1999 – 2000) Członek Rady Nadzorczej Spółki PKS S.A. w Jarosławiu (2000 – 2001)

- udział w szkoleniu samorządów – Francja (1993),
- udział w tygodniowym szkoleniu w Hamburgu (1997),
- udział w misji Przedstawicieli Parlamentu Rządu RP oraz samorządów lokalnych w   USA (1998),
- pielgrzymka do Ojca Świętego połączona z wymianą doświadczeń i zapoznaniem się z
  funkcjonowaniem samorządów włoskich w Unii Europejskiej (2000).

Pracując w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego na stanowisku technologa i Zastępcy Kierownika wdrożył produkcję motoreduktorów i wiertarek stołowych WSD – 6. Spowodowało to znaczne podwyższenie poziomu technologicznego i organizacyjnego oraz polepszenie wyniku finansowego Warsztatów Szkoleniowych. W latach 1998 – 2003 r. Przewodniczący Gminnego Komitetu Gazyfikacji Gminy. Okres pracy w samorządzie (od 1990 r.) jako Wójta Gminy, a następnie Burmistrza (do 2002 r.) to tworzenie od podstaw infrastruktury technicznej oraz budowa i rozbudowa infrastruktury społecznej. Ważniejsze przedsięwzięcia w Gminie Czchów to gazyfikacja, telefonizacja, wodociągowanie, oczyszczalnie ścieków i kanalizacja, inwestycje drogowe, inwestycje oświatowe oraz w zakresie ochrony zdrowia , sportu i turystyki. Będąc przy inwestycjach oświatowych warto zwrócić uwagę na stworzenie bazy lokalowej dla potrzeb szkolnictwa średniego dzięki czemu powstały dwa zespoły szkół średnich. Warto również zwrócić uwagę na przyjęcie do prowadzenia przez Gminę szpitala i ośrodków zdrowia i realizowane inwestycje w tym zakresie polegające na modernizacji utworzonego przez Gminę Zakładu Opieki Zdrowotnej. Poprawiono w znacznym zakresie stan bazy turystyczno – rekreacyjnej, zabezpieczono ruiny baszty w Czchowie, udostępniono basztę jako punkt widokowy poprzez wykonanie schodów metalowych , odbudowano budynek "strażnika" przy wejściu do baszty, realizacja prac zabezpieczających ruiny zamku polegających na odtworzeniu murów okalających zamek. Od roku 1990 wiele zrobiono również w zakresie kultury. Oddano do użytku kino "Baszta" , przekształcono Gminny Ośrodek Kultury w Czchowie w Ośrodek Promocji Gminy Czchów, rozpoczęto wydawanie własnej gazety "Czas Czchowa". Kultywowano tradycje ludowe i regionalne. Położono również nacisk na rozwój sportu i turystyki na terenie Gminy . W większości miejscowości na terenie Gminy Czchów powstały boiska sportowe, natomiast w miejscowości Czchów wybudowano stadion sportowy wraz z zapleczem socjalnym oraz wykonano boiska do małych gier. Objęto pomocą przedsiębiorców z terenu Gminy poprzez organizowanie różnorodnych kursów i szkoleń dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jak również dla tych, którzy działalność gospodarczą zamierzają rozpocząć. Organizowano cykliczne spotkania z przedsiębiorcami. Podjęto działania zmierzające do utworzenia grup producenckich skupiających producentów owoców i warzyw, Opracowano "Program wspierania przedsiębiorczości" Uruchomiono Punkt Doradztwa Podatkowego przy Urzędzie Miejskim w Czchowie, Podjęto działania zmierzające do utworzenia "Inkubatora Przedsiębiorczości", Przygotowano wnioski i projekty inwestycyjne na :
- stworzenie "Inkubatora Przedsiębiorczości",
- uzbrojenie stref inwestycyjnych,
- odmulenie Jeziora Czchowskiego,
- odnowa centrów małych miasteczek ,
- odzyskanie praw miejskich od dnia 01.01.2000r. i związane z tym publikacje prasowe,   telewizyjne, imprezy masowe, wydanie pamiątkowego medalu z okazji odzyskania praw   miejskich przez Czchów.
- zawiązanie spółki z o.o "Eurogiełda Czchów – Jurków" z udziałem Gminy.

Odznaka honorowa "Za zasługi dla oświaty" od Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych oraz pomocy nauczycielom, Srebrny medal "Za zasługi dla Pożarnictwa" Złota Odznaka "Za opiekę nad zabytkami" od Ministra Kultury, Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju" Statuetka "Uskrzydlony" za niekonwencjonalne metody zarządzania Gminą, Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP Zdobycie III miejsca w konkursie "Najlepsza gmina województwa tarnowskiego" (1996), zakwalifikowanie Gminy Czchów do "Złotej Setki" wyróżnionej przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie w rankingu najbardziej przedsiębiorczych samorządów, ranking został oparty na przeglądzie dochodów i wydatków samorządowych w okresie 1994-1998 : w oparciu o dane GUS.

Współtwórca na terenie Gminy Czchów struktur NSZZ RI "Solidarność" w których pełnił funkcję skarbnika. Członek Komitetu Obywatelskiego. Do roku 1993 bezpartyjny. Członek Stronnictwa Ludowo – Chrześcijańskiego , a następnie po połączeniu SLCh i Partii Konserwatywnej i powstaniu Stronnictwa Konserwatywno – Ludowego – działacz tej partii. Członek Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Konserwatywno – Ludowego. Po zakończeniu działalności Stronnictwa Ludowo – Konserwatywnego i paroletniej przerwie w działalności partyjnej, obecnie członek PIS i od 25.03.2010 r. Przewodniczący Komitetu PIS w Czchowie.

Przewodniczący Gminnego Komitetu Gazyfikacji (1988–1993),Radny Rady Gminy (1990–1998),Radny Powiatu od 1998 – 2002 r., Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Brzeskiego, Wójt Gminy (1990–1999), Burmistrz od 2000r.
- 15.11.2002r. Przedstawiciel Gminy w następujących stowarzyszeniach i związkach:    Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,    Stowarzyszenie Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec.

Długoletnie doświadczenie w działalności szkoleniowej, działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek oraz w spółkach prawa handlowego jak również w działalności publicznej i administracji samorządowej dają mi możliwość trafnej oceny sytuacji w naszej Gminie.