"Bez prawdy, bez zaufania i miłości do prawdy, nie ma świadomości i odpowiedzialności społecznej, a działalność społeczna zostaje uzależniona od prywatnych interesów i logiki władzy, prowadząc do dzielenia społeczeństwa, ..."

Z Encykliki Ojca świętego Benedykta XVI Caritas in veritate
przycisk galeria

Zapraszam do przesyłania swoich spostrzeżeń, uwag i propozycjilist wyborczy roman olchawa
list wyborczy roman olchawa

W Gminie trzeba wiele zmienić.

W Gminie Czchów powinna nastąpić zmiana w sposobie sprawowania władzy, dotyczy to w szczególności demokratyzacji życia publicznego oraz rozsądnego i kreatywnego gospodarowania. Na początku trzeba wyjaśnić, że nie chodzi tutaj o krytykę osób, ale próbę oceny efektów pracy ludzi, którzy rzeczywiście podejmowali decyzje w Gminie. Oceniając pracę zespołu trzeba jednak pamiętać, o wiodącej roli jaką powinien odgrywać Burmistrz. Ponadto należy stwierdzić, że nikt nie zamierza udowadniać, że wszystko co robiono w Gminie przez osiem lat było złe, tak mówić nie można, bo byłoby to niezgodne z prawdą. Wszystkim co uczciwie pracowali dla społeczeństwa należy się wdzięczność i uznanie. Jestem wdzięczny za kontynuacje dużych projektów rozpoczętych w poprzednich kadencjach, mam tu na myśli oświatę i częściowo tereny przemysłowe w Jurkowie. Jednak skala zmian, które powinny nastąpić jest znacząca. Tak dalej być nie powinno, jeżeli Gmina ma się rozwijać. Jest rzeczą wątpliwą, aby zmiany te mogła dokonać obecna ekipa. Po ośmiu latach sprawowania władzy, widać że brak jest strategicznych pomysłów na rozwój Gminy. Dużo promocji, marketingu a efekty nieproporcjonalne. Wszechobecny populizm powoduje, że niektóre decyzje rozmijają się z gospodarnością i z rozsądkiem. Zmiany powinny dotyczyć między innymi:
  1. Demokratyzacji życia publicznego stworzenie sprzyjającego klimatu do swobodnej dyskusji i prezentacji różnych poglądów w zakresie działań samorządowych. W Czasie Czchowa należy dopuszczać do druku również artykuły krytyczne w stosunku do poczynań władzy. Obecnie miesięcznik ten nie jest miejscem swobodnej wymiany poglądów, a był to jeden z podstawowych celów jego założenia, natomiast jest miejscem promocji gminnej władzy.
  2. Zmniejszenia istniejących podziałów w społeczeństwie powstałych po kampanii wyborczej w 2002 roku i następnych latach. Uporczywa i niesprawiedliwa krytyka większości przedsięwzięć zrealizowanych w poprzednich latach dotknęła wielu ludzi, którzy bezinteresownie pracowali dla dobra wspólnego. Ten wirus krytyki i negacji oraz wrogości do ludzi mających odmienne zdanie, został zaszczepiony i nadal żyje w naszym społeczeństwie. Wcześniej tak nie było i to należy zmienić.
  3. Trzeba zaproponować pomysł i podjąć realizacje przynajmniej jednego strategicznego przedsięwzięcia, które w przyszłości zaowocuje nowymi miejscami pracy. Przykładem takiego działania przed 2002 rokiem było założenie szkolnictwa średniego gdzie obecnie pracuje około 60 osób, jak również przygotowanie terenów przemysłowych w Jurkowie.
  4. Poprawy sposobu gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Trzeba wdrożyć program stopniowego ale powolnego obniżania zadłużenia Gminy. Są gminy, które dobrze się rozwijają, korzystają ze środków UE i nie są zadłużone w takim stopniu jak Gmina Czchów. Obsługa długu pochłania znaczne środki finansowe.
  5. Przy podejmowaniu decyzji należy kierować się przesłankami merytorycznymi, należy odrzucać populizm. (Mój tekst pt. "Szkodliwość populizmu" na stronie internetowej w zakładce - Dwie ostatnie kadencje). Przykładem są cztery sale sportowe, których budowę równocześnie rozpoczęto przed poprzednimi wyborami w 2006 r. Takie prowadzenie inwestycji jest zaprzeczeniem oszczędnego gospodarowania. Racjonalnie byłoby wybudować jedną salę i dopiero zaczynać drugą.
Ważnym zadaniem władzy gminnej jest wykorzystać wszystkie czynniki, które mają wpływ na procesy rozwojowe teraz i w przyszłości. Jest to zadanie stosunkowo trudne i zależy nie tylko od merytorycznego przygotowania ludzi sprawujących władze w Gminie, ale również od celów jakie sobie władza postawi. Celami tymi mogą być : budowa dobra wspólnego czyli służba ludziom, utrzymanie władzy, interesy partyjne, grupowe i inne. Właściwy wybór celu oraz zgodna współpraca jest podstawowym czynnikiem rozwoju Gminy. Warto podkreślić, że jeżeli podstawowym celem jest służba ludziom i budowa dobra wspólnego, to w takim klimacie jest miejsce dla prawdy i przyzwoitości w życiu publicznym.
Roman Olchawa